Satın Alma Birimi
17 Temmuz 2018

    

Satın Alma Birimi Personel Listesi

Zahide KAYA

04722151232-114

Derya ABDİOĞLU

04722151232-114

Yunus DEMİRTAŞ

04722151232-114

İslam POLAT

04722151232-114

Emrullah YILMAZ

04722151232-114

 

Satın Alma Birimi Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 1. Satın alınması gereken malzemelerle ilgili diğer satın alma görevlileri ile birlikte piyasa araştırması yapmak, yazışmaları hazırlamak, komisyona vermek,
 2. Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak,
 3. Birim ile ilgili her türlü evrakı standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşive kaldırmak.
 4. Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili malzeme ve araç-gereç ihtiyaçlarını belirlemek
 5. Kamu İhale Kanunu uyarınca Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Hizmet Alımları, Temsil Ağırlama ve Tanıtma Giderleri, Onarım Giderleri İle Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertiplerinden gerekli her türlü mal ve hizmetin satın alınması ve mevcut bina, araç-gereç, iş makinesi, taşıt, cihaz, makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarının yaptırılması ile ilgili evrakları hazırlamak,
 6. İdari birimlerinden gelen istekler doğrultusunda araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizat satın alma işlemleri ile ilgili evrakları hazırlamak.
 7. Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edilecek malzemelerin alımları ile ilgili evrakları hazırlamak,
 8. 4737 sayılı Kanun’un 62’nci maddesi (ı) fıkrası gereği 21 ve 22’nci maddelere dayanılarak yapılan alımları Kamu İhale Kurumunun web sayfasında ilgili yere kayıt etmek,
 9. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,
 10. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,
 11. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin yayınlanan yönetmelik gereği Bürokrasinin azaltılması ve idari işleyişin basitleştirilmesinin dayanağını oluşturan söz konusu Yönetmelik çerçevesinde, Şube Müdürlüğüne ait kamu hizmet standartları envanterinin ve hizmet standartları tablolarının hazırlanarak güncellenmesi çalışmalarını yapmak, takip etmek ve kalite birimine sunmak.
 12. Kalite Yönetim Sisteminin Birim içinde uygun olarak kurulmasında görev alır, sistemin işletilmesi ve gelişmesinden sorumludur.
 13. Yürüttüğü işlem evraklarının birim arşivine intikali ve muhafazasını gerçekleştirmekten sorumludur.
 14. Yukarda verilen görev, sorumluluk ve yetkilerini yerine getirirken sorumluluk, yetki iletişim planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürür.
 15. Birimi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmaktan sorumludur.