Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrol Birimi
01 Kasım 2018


BULAŞICI HASTALIKLAR KONTROL PROGRAMLARI BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Bulı ve zoonotik hastalıkların yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak
 2. İlgili şahıs ve birimler ile işbirliği içerisinde personelin hizmeiçi eğitimlerinin plan ve programıyapmak ve gerçekleşmesini sağlamak
 3. Bulı ve zoonotik hastalıklarla ilgili olmak üzere İl’deki sağlık kuruluşlanın çalışmalarını denetlemek, çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak, değerlendirmek ve geri bildirimde bulunmak
 4. İlgili birimler ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, belirlenen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonlarını gelecek yılın çalışma plan ve programı hazırlığında göz önünde bulundurmak
 5. Enfeksiyon ve enfestasyonların insidans ve prevalanslarını, dağılımları tespit ile bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak, aktif ve pasif sürveyans hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde saha çalışmaları ile enfeksiyon kaynağını ve bulma zincirinin tespit edilmesini sağlamak, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılmasına çaşmak
 6. tün kamu, özel ve tüzel kurum ve kurullarının ve serbest çalışan sağlık personelinin ihbarı zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak ve sağlatmak, bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geri bildirimde bulunmak
 7. Görülen bulı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini işler halde tutmak ve aksayan yönlerini gidererek oluşabilecek salgınlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak
 8. İl’de Erken Uyarı ve Cevap Sistemi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek, İl Odak Noktası işlevini yürütmek. Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) ile ilişkili olarak İldeki faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine etmek
 9. Salgınlarda, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere uygun ekip ve ekipman ile salgın incelemesi başlatmak, gerekli numunelerin usulüne uygun alınmasını sağlayarak laboratuvar incelemelerini yaptırmak, bu işlemler sonrasında bir salgın inceleme raporu hazırlayarak ilgili kurumlara ve Halk Slığı Genel Müdürlüğüne bildirimini yapmak
 10. Nüfus hareketlerini izleyerek dışarıdan gelen (importe) vakaların herhangi bir yayılmaya meydan vermeden erken tanı ve tedavilerinin ilgili birimler ile birlikte yapılmasını sağlamak
 11. Toplum sağlığı tehdit edebilecek durumlarda veya salgınlarda hastaların ayakta, evlerinde, aile sağlığı merkezlerinde veya yatılarak hastanelerde tedavilerini temin ve takip etmek
 12. İlgili birim, kurum ve kurullarla işbirliği içerisinde, vektörlerle bulaşan hastalıklarla mücadeleyi sağlamak, izlemek ve değerlendirmek
 13. İl’deki tüberküloz vakalarının takibini ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,
 14. Tüberküloz hastalığının kontrolüne yönelik saha çalışmalarıyürüten birimlerinin çalışmalarıizlemek, değerlendirmek ve koordine etmek
 15. İl’deki tüberküloz hastaları ile ilgili verilerin toplanması, bildirimi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek
 16. Tüberküloz kontrolünde çalışan sağlık personelinin, hasta ve yakınlarının ve halkın farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek
 17. Sağlık personelinin tüberkülozla ilgili hizmet içi eğitimlerinin yapılmasını sağlamak
 18. Hastaların takip ve tedavisinde yaşanabilecek uyumsuzluk durumlarının ve ilaca dirençli vakaların takibini yapmak ve yaptırmak
 19. Görev alanı ile ilgili mobil tarama hizmetlerini ilgili birimler ile koordine etmek ve yürütmek
 20. Tüberküloz vakalarının yönetimi ile ilgili veri tabanına ilişkin faaliyetleri yürütmek
 21. Klinik örneklerin alınmasıve ulusal laboratuvar ağına ultırılarak incelemelerinin yapılmasını sağlamak