Stok Birimi
16 Temmuz 2018


Stok Birimi Personel Listesi

Dilek AKÇEL

04722151232-112

Sebile Dilek DAĞ

04722151232-112

Ercan ARAS

04722151232-112

Yılmaz AKTAŞ

04722151232-112

Bahattin POLAT

04722151232-112STOK YÖNETİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi’nin (MKYS) etkin kullanılması için Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerine her türlü destek ve eğitim vermek
 2. Stok Yönetimi ile ilgili olarak Bakanlığımızın genelgelerle uygulamalarının işletilmesini sağlamak.
 3. Kurum tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; tüm harcama birimlerinin Mal Yönetimi iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek,
 4. 112 İl Ambulans servislerinde kullanılan ilaç, tıbbi sarf ve malzemelerin takibinin yapılması değerlendirilmesinin sağlanmak
 5. Kullanılan her türlü dayanıklı taşınırın (demirbaş ve cihazların) kayıt altına alınarak etkin ve verimli kullanılmasına yönelik takibat ve analizleri yapmak,
 6. Dayanıklı taşınırların Amortisman işlemlerinin yapılması ve takip edilmesi,
 7. Birim faaliyet alanına giren konularla ilgili yazışmaları ve gerekli duyuruları yapmak,
 8. Tüketim verilerini takip etmek, yorumlamak ve gerekli önlem ve düzenlemeleri yapmak,
 9. Stoktan Sorumlu yöneticilere yapılan faaliyetlerle ilgili rapor ve sunum hazırlamak.
 10. Tüketime yönelik ihtiyaçların hizmet sunumu için hazır bulundurulabilmesi amacıyla etkin stok yönetimini yürütmek,
 11. Taşınırların terkin ve devir işlemlerine ilişkin onayları hazırlayarak harcama yetkilisi veya üst yöneticiye sunmak,
 12. Kullanımında bulunan taşınırlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 13. Hurdaya ayırma, kullanılamaz hale gelme ve yok olmaya ilişkin kayıttan düşme taleplerinin değerlendirilmesi ve talebin gerçekleştirilmesi işlemini koordine etmek,
 14. Taşınır mal mevzuatına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve stok kayıtlarının Kurumca belirlenen şekilde güncel tutulmasını sağlamak,
 15. İhtiyaç fazlası malzemelerin değerlendirilmesini sağlamak.
 16. Birimlerin ihtiyaçlarını değerlendirmek ve karşılanmasını sağlamak.