Akıl ve Ruh Sağlığı Birimi
01 Kasım 2018


AKIL VE
RUH SAĞLIĞI BİRİMİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
 2. Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle verilmesi, bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.( Kadına yönelik Aile içi şiddet, Otizm spektrum bozukluğu, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite, Özgül Öğrenme Bozukluğu, Beyaz kod ve Mobbing,ÇPGD (Çocuğun Psikososyal Gelişim Dönemlerini destekleme eğitimi), Madde bağımlılığı, Çocuk İhmal ve İstismarı eğitimlerini vermek)
 3. Resmi yazışmaları hastane, TSM ve birinci basamak sağlık çalışanlarından toplayarak bakanlığa tanzim etmek
 4. İl uyuşturucu kurulu sekreteryalığını yapıp kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak ve kurul kararlarını bakanlığa iletmek.
 5. Ruh sağlığı daire başkanlığına iletilmek üzere 6 aylık çalışmalar düzenlemek.
 6. Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, eğitici ve yol gösterici afiş, broşür, kitapçık, kısa film vb. eğitim materyalleri geliştirmek var olanların basımını sağlayıp gerekli yerlere dağıtımını sağlamak.
 7. Sağlık bakanlığının belirlediği takvime göre Özel gün ve haftalarda Müdürlük ve TSM’lerde etkinlik ve faaliyet çalışmalarının yapılmasını sağlamak, yapılan çalışmaları birleştirip bakanlığa göndermek.
 8. Saha çalışmalarına katılmak ve risk gruplarının ilgili kurumlara yönlendirilmesini sağlamak.
 9. Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında sağlık çalışanları ve halka yönelik eğitimler düzenleyip farkındalık çalışmalarını yürütmek.
 10. Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında risk haritalarının oluşturulması amacı ile saha taraması yapmak.
 11. Amirin verdiği görevleri yerine getirmek